Contact

Close
Contact

Heading

Close X
Меню

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуги резервування товару


Наведений нижче текст є договором між Приватним акціонерним товариством «АВТОКАПІТАЛ», іменованим надалі як Виконавець, і фізичною особою, іменованою надалі як Замовник, і визначає умови надання послуги з резервування Замовником Товару через Веб-сайт з метою його подальшого придбання (надалі – Договір). Подальше придбання зарезервованого Товару буде відбуватися Замовником за окремим договором купівлі-продажу, з урахуванням особливостей передбачених Договором.


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. З метою усунення розбіжностей у тлумаченні та розумінні положень Договору, терміни у ньому використовуються у наступному значенні:
1.1.1. Веб-сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою:
mercedes-benz.ua.
1.1.2. Товар – новий автомобіль марки Mercedes-Benz, який було обрано Замовником на Веб-сайті для подальшого придбання та щодо резервування якого ним укладається (укладено) Договір;
1.1.3. Замовник – фізична особа, що уклала Договір із Виконавцем або перебуває у процесі його укладення на Веб-сайті;
1.1.4. Платіжна картка – платіжний засіб у вигляді емітованої, в установленому чинним законодавством України порядку, пластикової (чи іншого виду) картки, що використовується для ініціювання переказу грошових коштів з банківського рахунка Замовника (іншої особи в інтересах Замовника) з метою оплати вартості послуги, що є предметом Договору;
1.1.5. Платіжна система – LiqPay.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Договір є публічним договором (в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України) та договором приєднання (в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України).
2.2. За умови укладення Замовником договору купівлі-продажу Товару із Виконавцем протягом строку резервування, зазначеного у пункті 3.2. Договору, йому буде надана знижка на Товар у розмірі суми грошових коштів в гривні, яка сплачена Замовником за Договором як оплата за послугу, що є його предметом. Повідомлення про підтвердження резервування буде надіслано на адресу електронної пошти Замовника, яка вказана ним у полі електронної анкети на відповідній
сторінці Веб-сайту, що заповнюється під час укладення Договору, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту здійснення оплати за Договором, крім випадків,
передбачених Договором.
2.3. У зв’язку із графіком роботи Виконавця, підтвердження резервування можливе лише з 9:00 по 18:00 у робочі дні.
2.4. Виконавець є уповноваженим офіційним дистриб'ютором Mercedes-Benz AG в Україні. Автомобілі, представлені на Веб-сайті, призначені для реєстрації виключно на території України (крім тимчасово окупованих територій). Якщо ви збираєтесь зареєструвати автомобіль на території іншої держави, то Вам рекомендується придбати його у авторизованого дилера Mercedes-Benz, який уповноважений на укладення торгових угод у державі, де буде відбуватися його реєстрація.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. За умовами Договору Виконавець зобов’язаний надати оплатну послугу із резервування Товару для Замовника (надалі – Послуга).
3.2. Резервуванням, для цілей Договору, є закріплення за Замовником на 3 (три) робочі дні, з моменту набрання чинності Договором, виключного права на укладення із Виконавцем договору купівлі-продажу Товару, з урахуванням особливостей, що передбачені Договором.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник має право:
4.1.1. отримати Послугу належним чином;
4.1.2. укласти із Виконавцем договір купівлі-продажу Товару, крім випадків, передбачених Договором.
4.1.3. протягом строку резервування, зазначеного у пункті 3.2. Договору, один раз передати право на знижку, яке передбачене пунктом 2.2. Договору, іншій
особі.
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. ознайомитись із інформацією на Веб-сайті та зі змістом Договору;
4.2.2. надати Замовнику на відповідній сторінці Веб-сайту повну і достовірну інформацію про себе, надання якої передбачене полями анкети, що розміщена на такій сторінці;
4.2.3. здійснити оплату Послуги Виконавцю;
4.2.4. дотримуватись умов Договору.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. отримати оплату Послуги від Замовника;
4.3.2. відмовити Замовнику в подальшому укладенні із ним договору купівлі-продажу Товару у випадках, передбачених Договором.
4.4. Виконавець зобов’язаний:
4.4.1. дотримуватись умов Договору;
4.4.2. надати Послугу належним чином;
4.4.3. у спосіб та в порядку, що визначені Договором, підтвердити Замовнику факт резервування Товару;
4.4.4. протягом строку резервування, зазначеного у пункті 3.2. Договору, за зверненням Замовника, з урахуванням особливостей, передбачених Договором, укласти із ним договір купівлі-продажу Товару, крім випадків, передбачених Договором.


5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА НАБРАННЯ НИМ ЧИННОСТІ
5.1. Укладення Договору Замовником здійснюється шляхом заповнення ним анкети на відповідній сторінці Веб-сайту та сплати вартості Послуги. Договір
набирає чинності з моменту списання коштів з банківського рахунка Замовника.


6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
6.1. Надання Послуги здійснюється на умовах повної попередньої оплати.
6.2. Ціна Послуги становить 20 000(двадцять тисяч) гривень 00 копійок (в т.ч. ПДВ 3 333,33 грн.).
6.3. Замовник сплачує повну ціну Послуги виключно за допомогою Платіжної системи, яка пропонується йому на відповідній сторінці Веб-сайту в порядку, який нею передбачено.
6.4. Витрати по сплаті банківських комісій та\або комісій відповідної Платіжної системи, а також інші витрати, які пов’язані із оплатою, несе Виконавець.
6.5. В разі якщо Виконавцем, у випадках передбачених пунктами 9.3. та 9.4. Договору, здійснюється повернення грошових коштів Замовнику, то такі грошові кошти повертаються на банківський рахунок, що прив’язаний до Платіжної картки з якої вони були сплачені. Повернення коштів у готівковому вигляді не допускається.
6.6. Кошти повертаються Замовнику протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту виникнення підстав для їх повернення,які передбачені Договором. Всі витрати по сплаті банківських комісій та\або комісій відповідної Платіжної системи, а також інші витрати, які пов’язані із поверненням коштів, несе Виконавець.


7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Замовник, надаючи свої персональні дані у полях електронної анкети на відповідній сторінці Веб-сайту та укладаючи Договір, надає свою добровільну згоду на обробку, зберігання та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди, відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних. Обробка і зберігання персональних даних Замовника здійснюється протягом дії Договору та після його припинення протягом 3 (трьох) років.
7.2. Виконавець використовує отримані персональні дані Замовника для надання Послуги та для пропонування Замовнику інших послуг та/або товарів, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних. Пропонування Виконавцем послуг та/або товарів Замовнику може відбуватися за допомогою різних засобів зв’язку за вибором Виконавця.
7.3. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію щодо його персональних даних. Не вважається розголошенням надання Замовником інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору із Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
7.4. Замовник несе відповідальність за правильність зазначення інформації щодо себе (зокрема персональних даних), яка вказана ним у полях електронної анкети на відповідній сторінці Веб-сайту, що заповнюється під час укладення Договору. Виконавець не несе жодної відповідальності за неякісне виконання або
невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з наданням Замовником неповної чи недостовірної інформації щодо себе.


8. ГАРАНТІЇ
8.1. Замовник засвідчує, гарантує та погоджується, що:
8.1.1. він має повну цивільну дієздатність;
8.1.2. погоджується, що Договір містить всі істотні умови для договорів даного виду, цілком розуміє природу Договору та Послуги, права та обов’язки сторін, що
виникають на підставі Договору, а також наслідки, що настають для сторін з укладанням Договору;
8.1.3. він вказав повну і достовірну інформацію про себе у полях електронної анкети на відповідній сторінці Веб-сайту, вказані ним у такій анкеті прізвище та ім’я відповідають вказаним у документі, що посвідчує особу Замовника;
8.1.4. він, у полях електронної анкети на відповідній сторінці Веб-сайту, вказав інформацію щодо засобів зв’язку, які йому належать або перебувають у його
правомірному використанні;
8.1.5. Товар резервується для його подальшого придбання Замовником з метоюособистого використання, без наміру його подальшого перепродажу третім особам;
8.1.6. він здійснює оплату Послуги правомірно, тобто із використанням власної Платіжної картки;
8.1.7. йому зрозуміло, що при укладенні окремого договору купівлі-продажу Товару, його повна ціна в гривні може бути змінена в залежності від коливань офіційного курсу НБУ Євро по відношенню до гривні;
8.1.8. на Замовника не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства США,
Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої
іншої держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі – Санкції);
8.1.9. Замовник не співпрацює і не вступає у відносини контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;
8.1.10. Замовник повністю приймає відповідальність за дотримання гарантій і вимог даного розділу Договору і зобов’язується надати дозвільні документи уповноважених офіційних органів у разі здійснення операції з особами, на яких поширюються законодавчі обмеження;
8.1.11. Замовник не пропонував, не виплачував, не передавав, не надавав в позику, не обіцяв виплатити, передавати або дати в позику, а також не буде надалі
пропонувати, виплачувати, передавати або давати в позику, або ж обіцяти виплатити, передати або надавати в позику, напряму або через треті особи, грошові
кошти або будь-які інші матеріальні цінності безпосередньо або в інтересах будь-якого службовця або працівника державної адміністрації, а також його
найближчих родичів, будь-якої особи, яка діє в рамках офіційних повноважень від імені державної організації, а також будь-який кандидатів на виборну посаду
(надалі – Урядовий чиновник) з метою неправомірного (а) надання впливу на будь-яку дію або рішення такого Урядового чиновника в рамках його повноважень,
(б) щоб спонукати такого Урядового чиновника до дії або бездіяльності у порушення його законних обов'язків, (в) одержання будь – якої невідповідної переваги, або (г) переконувати такого Урядового чиновника використовувати свій вплив в межах повноважень для впливу або надання будь-якої дії або рішення такої державної адміністрації, у кожному з перерахованих випадків з метою отримання ділової переваги в інтересах Сторін Договору;
8.1.12. під час виконання своїх зобов’язань за Договором Замовник не буде вчиняти дії,що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
8.1.13. Замовник відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників Виконавця, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, незазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Замовника.


9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Договір, що набрав чинності, діє до повного виконання зобов’язань сторонами за Договором.
9.2. Послуга вважається наданою належним чином з моменту списання коштів з банківського рахунку Замовника.
9.3. Сторони Договору дійшли згоди, що у зв’язку із технічною специфікою Веб-сайту, є вірогідність, що Товар на момент здійснення Замовником оплати за Послугу може бути вже зарезервований або проданий Виконавцем іншій особі, що є підставою для одностороннього розірвання Договору зі сторони Виконавця. У цьому випадку Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з моменту здійснення оплати за Договором отримає від Виконавця повідомлення про непідтвердження бронювання та одностороннє розірвання Договору, а кошти, сплачені за Послугу, будуть повернені Замовнику в порядку, встановленому пунктами 6.5. та 6.6. Договору.
9.4. Сторони погодили, що Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку з будь-яких підстав, але виключно до моменту отримання від Виконавця повідомлення про підтвердження резервування в порядку, передбаченому пунктом 2.2. Договору. Для розірвання Договору Замовник, з електронної пошти, яка вказана ним у полі електронної анкети на відповідній сторінці Веб-сайту, що заповнюється під час укладення Договору, має направити на адресу електронної пошти Виконавця, яка вказана у Договорі, електронний лист у довільній формі, в якому має бути відображено бажання розірвати Договір із зазначенням номера кузова (VIN-кода) Товару. У цьому випадку кошти, сплачені за Послугу, будуть повернені Замовнику в порядку, встановленому пунктами 6.5. та 6.6. Договору.
9.5. Виконавець має право відмовити Замовнику в укладенні договору купівлі-продажу Товару з наступних підстав:
9.5.1. Замовником не дотримано гарантій, які він надав у пункті 8.1. Договору;
9.5.2. у Виконавця є підстави вважати,що грошові кошти, які Замовник використав для оплати Послуги та/або збирається використати для подальшої оплати Товару за договором купівлі-продажу отриманні злочинним шляхом.
9.6. Недійсність будь-якого пункту або частини Договору не веде до недійсності договору в цілому.
9.7. Усі спори, що виникають між Замовником та Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди із спірного питання, Замовник або Виконавець можуть звернутися за вирішенням спору до суду відповідно до чинного законодавства України.
9.8. Виконавець вправі вносити зміни в текст Договору на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Замовника. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на Веб-сайті.
9.9. Замовник погоджується, що всі отримані від Виконавця листи в електронній формі прирівнюються до письмової комунікації у фізичній роздрукованій формі.
9.10. Щодо усіх питань, які не врегульовані Договором, сторони керуються чинним законодавством України, зокрема, але не виключно: Цивільним кодексом України, Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про електронні довірчі послуги» тощо.
9.11. Претензії (скарги) з приводу надання Послуги Виконавець приймає на адресу електронної пошти, зазначену у розділі 11 Договору. Такі претензії (скарги) розглядаються Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів.


10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторони погодили, що, у зв’язку із тим, що предметом Договору є короткочасна Послуга, жодна із сторін не може посилатися на дію будь-яких форс-мажорних обставин, як на підставу звільнення її від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умовДоговору, а також, як на підставу неможливості здійснити свої права за Договором.


11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ»
Місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, буд. 15/2, м. Київ, 01024
Адреса для листування: Столичне шосе, буд. 90, м. Київ, 03045
Код у ЄДРПОУ: 31750520
ІПН: 317505226654
Тел.: (044) 206-88-88
Адреса електронної пошти: ecommerce@mercedes-benz.ua

Публічний договір. Завантажити PDF